ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: 25/01/2018

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR PRESENT MARKETING, DE EENMANSZAAK VAN KLAUS LOOSVELD, HIERNA GENOEMD "PRESENT MARKETING". ZIJ HEBBEN VOORRANG OP DIE VAN DE OPDRACHTGEVER TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN. IN DAT GEVAL ONDERTEKENEN BEIDE PARTIJEN EEN SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING.

ARTIKEL 2. OFFERTES EN PRIJZEN

ALLE OFFERTES ZIJN VRIJBLIJVEND EN BLIJVEN GEDURENDE 30 DAGEN GELDIG, TENZIJ ANDERS WERD VERMELD.

ALLE PRIJZEN OP DE WEBSITE, OFFERTES EN OVERIGE DOCUMENTEN VAN PRESENT MARKETING ZIJN ONDER VOOR­BEHOUD VAN TIKFOUTEN. VOOR DE GEVOLGEN VAN TIKFOUTEN WORDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD. OFFERTES DIENEN VERPLICHT IN HUN GEHEEL TE WORDEN BESCHOUWD. PRESENT MARKETING KAN NIET VERPLICHT WORDEN TOT HET UITVOEREN VAN EEN GEDEELTE VAN DE OFFERTE TEGEN EEN OVEREENKOMSTIG DEEL VAN DE OPGEGEVEN PRIJS, TENZIJ UITDRUKKELIJK AKKOORD VAN PRESENT MARKETING.

EEN NAUWKEURIGE PRIJSOFFERTE WORDT OPGESTELD OP BASIS VAN EEN GEDETAILLEERDE BRIEFING. PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF 21% BTW. DE OFFERTE VORMT DE BASIS VOOR DE LATERE FACTUUR, GELDT ALLEEN VOOR DE SPECIFIEKE OPDRACHT EN VERMELDT EEN VERVALDATUM. DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT START PAS NA GOEDKEURING VAN DE OFFERTE DOOR DE OPDRACHTGEVER, VIA MAIL OF SCHRIFTELIJK.

ARTIKEL 3. VOORSCHOTTEN

VOOR DE OPDRACHTEN WORDT STEEDS EEN VOORSCHOT GEVRAAGD VAN 30%. DIT WORDT GEFACTUREERD OP HET OGENBLIK VAN ONDERTEKENING OF ELEKTRONISCH AKKOORD. HET RESTERENDE TE FACTUREREN SALDO (70% VAN OORSPRONKELIJKE BUDGET, VERMEERDERD MET EVENTUELE BIJKOMENDE KOSTEN) WORDT PER MAAND AFGEREKEND VOLGENS DE IN DE BETREFFENDE MAAND OP HET PROJECT GELEVERDE PRESTATIES.

ARTIKEL 3.1 BESTELLINGEN MATERIAAL

WANNEER DE KLANT VIA PRESENT MARKETING MATERIAAL BESTELD, DAN WORDT DIT BEDRAG EERST GEFACTUREERD DOOR PRESENT MARKETING EN BETAALD DOOR DE KLANT VOORDAT DE BESTELLING EFFECTIEF KAN PLAATSVINDEN.

ARTIKEL 3.2 ADWORDS CAMPAGNE

IN GEVAL VAN EEN GOOGLE ADWORDS CAMPAGNE WORDT HET TE SPENDEREN MAANDBUDGET STEEDS VOORAF BETAALT VIA EEN FACTUUR VAN PRESENT MARKETING NAAR DE KLANT. PAS WANNEER DE BETALING IS ONTVANGEN WORDT HET AFGESPROKEN BEDRAG INGEZET OP GOOGLE ADWORDS. INDIEN DOOR GOOGLE ADWORDS HET MAANDBUDGET WORDT OVERSCHREDEN, DAN WORDT HET RESTERENDE BEDRAG DOORGEFACTUREERD NAAR DE KLANT.

ARTIKEL 4. BETALINGSVOORWAARDEN

ALLE FACTUREN MOETEN BETAALD WORDEN UITERLIJK 14 DAGEN NA FACTUURDATUM. BIJ GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-BETALING VAN DE SCHULD OP DE VERVALDAG, WORDT VAN RECHTSWEGE EN ZONDER INGEBREKESTELLING HET VERSCHULDIGDE BEDRAG VERHOOGD MET EEN INTREST VAN 12% PER JAAR VANAF DE VERVALDAG.

IN GEVAL VAN NIET-BETALING VAN DE SCHULD OP DE VERVALDAG TEN GEVOLGE VAN KWAADAARDIGHEID OF NALATIGHEID, WORDT VAN RECHTSWEGE EN ZONDER INGEBREKESTELLING HET BEDRAG ERVAN AMBTSHALVE VERHOOGD MET 10% MET EEN MINIMUM VAN 100,00 € , ZELFS BIJ TOEKENNING VAN TERMIJNEN VAN RESPIJT, ALS FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING WEGENS BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN, ZONDER DAT DEZE BEPALING EEN BELETSEL VORMT VOOR DE EVENTUELE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1244 B.W.

DE NIET-BETALING VAN EEN FACTUUR OP HAAR VERVALDAG BRENGT VAN RECHTSWEGE EN ZONDER INGEBREKESTELLING DE ONMIDDELLIJKE OPEISBAARHEID VAN ALLE NOG NIET VERVALLEN FACTUREN MET ZICH MEE. ZOLANG DE KLANT GEEN VOLLEDIGE BETALING OVER HET GEHELE OVEREENGEKOMEN BEDRAG HEEFT VERRICHT, BLIJVEN ALLE GELEVERDE GOEDEREN/DIENSTEN EIGENDOM VAN PRESENT MARKETING. IN GEVAL DE KLANT ENIGE VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST TEGENOVER PRESENT MARKETING NIET NAKOMT IS PRESENT MARKETING ZONDER ENIGE INGEBREKESTELLING GERECHTIGD DE GELEVERDE GOEDEREN TERUG TE NEMEN OF ONBESCHIKBAAR TE MAKEN, IN WELK GEVAL DAN OOK ZONDER GERECHTELIJKE INTERVENTIE DE OVEREENKOMST IS ONTBONDEN, ONVERMINDERD HET RECHT VAN PRESENT MARKETING OP VERGOEDING VAN SCHADE, GEDERFDE WINST EN INTEREST.

ELK PROTEST VAN EEN FACTUUR MOET, OM ONTVANKELIJK TE ZIJN, BINNEN DE 8 WERKDAGEN NA DE VERZENDINGSDATUM VAN DE FACTUUR SCHRIFTELIJK WORDEN MEEGEDEELD AAN PRESENT MARKETING. PROTEST, VAN WELKE AARD OOK, DOOR DE OPDRACHTGEVER SCHORT DE VERPLICHTINGEN (MET INBEGRIP VAN DE BETALINGSVERPLICHTINGEN) VAN DE OPDRACHTGEVER NIET OP.

NIET BETALING VAN DE FACTUUR OP DE VERVALDAG KAN DOOR PRESENT MARKETING WORDEN BESCHOUWD ALS VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE OPDRACHTGEVER.

ARTIKEL 5. ANNULERING

ELKE ANNULERING VAN EEN TOT STAND GEKOMEN OVEREENKOMST GEEFT AANLEIDING TOT VERGOEDING VAN ALLE REEDS GEMAAKTE KOSTEN, VERMEERDERD MET EEN FORFAITAIRE VERGOEDING VAN 30% VAN DE AANNEMINGSSOM. PRESENT MARKETING BEHOUDT ZICHT HET RECHT VOOR OM EEN HOGERE VERGOEDING TE VORDEREN INDIEN HIERTOE AANLEIDING BESTAAT.

ARTIKEL 6. AANLEVERING VAN GEGEVENS

DE KLANT DRAAGT ER ZORG VOOR DAT ALLE GEGEVENS, WAARVAN PRESENT MARKETING AANGEEFT DAT ZE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR HET UITVOEREN VAN DE OPDRACHT, TIJDIG WORDEN AANGELEVERD.

INDIEN DEZE GEGEVENS NIET TIJDIG WORDEN VERSTREKT, IS HET MOGELIJK DAT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT WORDT UITGESTELD OF OPGESCHORT.

HET DOOR DE KLANT AAN PRESENT MARKETING GELEVERDE MATERIAAL BESTAAT UIT DIRECT BRUIKBARE TEKST, AFBEELDINGEN, GELUID EN/OF VIDEOBEELDEN IN EEN GANGBAAR BESTANDSFORMAAT, TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN TUSSEN PRESENT MARKETING EN DE KLANT.

GEGEVENS DIE DOOR DE KLANT ZIJN AANGELEVERD, WORDEN GEACHT IN REGEL TE ZIJN MET DE GELDENDE WETTEN OP HET AUTEURSRECHT EN DE OVERIGE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

INDIEN KLANT INFORMATIE NIET OF TE LAAT AANLEVERT, DAN KAN ZIJN PROJECT AUTOMATISCH TIJDELIJK OP NON-ACTIEF WORDEN GEZET. HET PROJECT WORDT OPNIEUW INGEPLAND ZODRA DE BETREFFENDE INFORMATIE IS AANGELEVERD.

HET TIJDELIJK OP NON-ACTIEF ZETTEN KAN EEN INVLOED HEBBEN OP DE LEVERTIJD EN HEEFT MOGELIJKS EEN MEERKOST TOT GEVOLG.

ARTIKEL 7. LEVERTIJD

LEVERTIJD GAAT IN OP DE DATUM WAAROP DE OPDRACHT DOOR PRESENT MARKETING WORDT ONTVANGEN. DE DOOR PRESENT MARKETING OPGEGEVEN TERMIJN VOOR HET UITVOEREN VAN DE OPDRACHT IS INDICATIEF, TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN.

VERTRAGING IN DE UITVOERING GEEFT ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANLEIDING TOT SCHADEVERGOEDING AAN DE KLANT, TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN.

PROJECTEN WORDEN ENKEL DEFINITIEF OPGELEVERD INDIEN ALLE OPENSTAANDE FACTUREN DOOR KLANT WERDEN VOLDAAN.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

ALLE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM OP ALLE KRACHTENS DE OVEREENKOMST ONTWIKKELDE OF TER BESCHIKKING GESTELDE PROGRAMMATUUR ZOALS ANALYSES, ONTWERPEN, DOCUMENTATIE, RAPPORTEN, OFFERTES, ALSMEDE VOORBEREIDEND MATERIAAL DAARVAN, BLIJVEN TE ALLEN TIJDE EIGENDOM VAN PRESENT MARKETING.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

DE OPDRACHTGEVER VRIJWAART PRESENT MARKETING IN HOOFDSOM, INTERESTEN EN KOSTEN VOOR EVENTUELE AANSPRAKEN VAN DERDEN, DIE IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST SCHADE (BEWEREN) TE LIJDEN OF GELEDEN HEBBEN.

IN GEVAL VAN TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST KAN PRESENT MARKETING SLECHTS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN SCHADEVERGOEDING DIE BEPERKT IS TOT HET TUSSEN PRESENT MARKETING EN DE OPDRACHTGEVER OVEREENGEKOMEN FACTUURBEDRAG.

IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN PRESENT MARKETING VOOR ENIGE ANDERE VORM VAN SCHADE IS UITGESLOTEN, DAARONDER BEGREPEN VERGOEDING VAN INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADE WEGENS GEDERFDE OMZET OF WINST.

PRESENT MARKETING IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE, NOCH DIRECT, INDIRECT OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, VOORTVLOEIEND UIT EEN CLAIM OF EEN GEBEURTENIS.

PRESENT MARKETING DOET ALLE INSPANNINGEN OM DE VEILIGHEID VAN HAAR SYSTEMEN TE WAARBORGEN. ECHTER KAN GEEN ENKELE DATA OPSLAG OF TRANSFER 100 % VEILIG GEGARANDEERD WORDEN. DE OPDRACHTGEVER AANVAARDT DIT RISICO GEHEEL VOOR EIGEN REKENING.

ARTIKEL 9.1 AANSPRAKELIJKHEID WEBSITE

AANGEZIEN DE OPDRACHTGEVER EIGENAAR IS/WORDT VAN DE WEBSITE, KAN HIJ OOK ONVEILIGE HANDELINGEN STELLEN. PRESENT MARKETING KAN OP GEEN ENKELE MANIER DE VEILIGHEID GARANDEREN INDIEN DE OPDRACHTGEVER (OF EEN DERDE NAMENS DE OPDRACHTGEVER) ZELF CONFIGURATIES DOORVOERT BUITEN HET AANMAKEN VAN CONTENT VOOR DE WEBSITE. PRESENT MARKETING DRAAGT IN DEZE GEVALLEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID.

DE OPDRACHTGEVER AANVAARDT DAT, GELET OP HET GROTE AANTAL VAN MOGELIJKE OPERATING SYSTEMS EN BROWSER COMBINATIES, PRESENT MARKETING NIET KAN GARANDEREN DAT DE WEBSITE FUNCTIONEERT OP IEDER SYSTEEM.

ARTIKEL 9.2 AANSPRAKELIJKHEID GRAFISCH ONTWERP

PRESENT MARKETING KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR

PRESENT MARKETING MOET DE DOOR DE KLANT AANGEDUIDE CORRECTIES UITVOEREN, MAAR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR NIET AANGEDUIDE SPELLINGS-, TAALKUNDIGE OF GRAMMATICALE FOUTEN. DE MONDELINGE, BIJVOORBEELD PER TELEFOON, OPGEGEVEN WIJZIGINGEN WORDEN UITGEVOERD OP RISICO VAN DE KLANT.

ARTIKEL 10. INSPANNINGSVERBINTENIS

UITVOERENDE EN ADVISERENDE OPDRACHTEN WORDEN UITGEVOERD IN DE VORM VAN EEN INSPANNINGSVERBINTENIS EN UITDRUKKELIJK NIET ALS EEN RESULTAATSVERBINTENIS. ADVIES KOMT STEEDS NAAR BEST VERMOGEN EN OP BASIS VAN DE BESCHIKBARE INFORMATIE TOT STAND, MAAR IS IN GEEN GEVAL BINDEND. DE KLANT DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN DERGELIJK ADVIES EN VRIJWAART PRESENT MARKETING VAN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE DIRECTE OF INDIRECTE GEVOLGEN VAN HET BETREFFENDE ADVIES. PRESENT MARKETING GARANDEERT ECHTER ALS LEVERANCIER EEN PROFESSIONEEL RESULTAAT IN OVEREENSTEMMING MET DE ACTUELE NORMEN IN ZIJN VAKGEBIED.

ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING

PARTIJEN VERPLICHTEN ZICH TOT GEHEIMHOUDING OMTRENT ALLE VERTROUWELIJKE INFORMATIE DIE ZIJ OVER DE ONDERNEMING VAN DE WEDERPARTIJ ONTVANGEN. PARTIJEN LEGGEN DEZE VERPLICHTING TEVENS OP AAN HUN WERKNEMERS ALSMEDE AAN DOOR HEN INGESCHAKELDE DERDEN TER UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN.

INFORMATIE GELDT IN IEDER GEVAL ALS VERTROUWELIJK INDIEN DEZE DOOR ÉÉN DER PARTIJEN ALS ZODANIG IS AANGEDUID.

PRESENT MARKETING IS GERECHTIGD DE GELEVERDE DIENSTEN IN DE EIGEN WEBSITE OP TE NEMEN VAN ZODRA HET PROJECT VOOR DE BUITENWERELD BESCHIKBAAR IS. PRESENT MARKETING KAN HET GELEVERDE PROJECT AAN­WENDEN IN ZIJN EIGEN COMMERCIËLE COMMUNICATIE.

ARTIKEL 12. KLACHTEN

KLACHTEN MET BETREKKING TOT LEVERINGEN OF UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN, MOETEN PRESENT MARKETING SCHRIFTELIJK BEREIKEN BINNEN DE 8 WERKDAGEN NA UITVOERING/LEVERING. NA DEZE PERIODE WORDT DE OPDRACHT GEACHT DEFINITIEF TE ZIJN OPGELEVERD EN AANVAARD DOOR DE KLANT.

BIJ TIJDIGE EN GEGRONDE BEZWAREN ZAL PRESENT MARKETING ALLES IN HET WERK STELLEN OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN EEN KOSTELOZE HERSTELLING TE DOEN. HIERBIJ ONTSTAAT IN GENERLEI MATE ENIG RECHT OP EEN VERGOEDING VOOR DE KLANT.

EIGEN INTERVENTIES VAN DE KLANT HEFFEN ELKE GROND TOT KLACHT OP. EEN KLACHT SCHORT VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT NIET OP.

ARTIKEL 13. WAARBORG

ARTIKEL 13.1 MAATWERK WEB-PROJECTEN

NA DE OPLEVERING VAN HET PROJECT KAN DE KLANT GENIETEN VAN 30 KALENDERDAGEN WAARBIJ DE BUGS GRATIS WORDEN OPGELOST. ONDER OPLEVERING WORDT VERSTAAN HET MOMENT WAAROP HET PROJECT (GEHEEL OF GEDEELTELIJK) VOOR HET EERST OP DE DOMEINNAAM TE ZIEN IS VOOR DE BUITENWERELD. ELKE GARANTIE VERVALT INDIEN DE KLANT DOOR DERDEN HERSTELLING- OF ANDERE WERKZAAMHEDEN HEEFT LATEN VERRICHTEN, TENZIJ PRESENT MARKETING VOORAFGAAND ZIJN SCHRIFTELIJK AKKOORD HIERMEE HEEFT GEGEVEN.

TIJDENS DE GARANTIE PERIODE ZULLEN BUGS OPGELOST WORDEN ZONDER ADDITIONELE KOST. BUGS VEROORZAKEN TECHNISCHE CONFLICTEN EN HEBBEN EEN NEGATIEF EFFECT OP DE WERKING VAN DE WEBSITE. ER IS GEEN SPRAKE VAN EEN BUG WANNEER:

WANNEER AAN PRESENT MARKETING BINNEN DE GENOEMDE TERMIJN GEEN GEBREKEN/BUGS GEMELD WORDEN, VERVALT ELKE MOGELIJKHEID TOT PROTEST. NA DEZE PERIODE VAN 30 DAGEN WORDEN GEBREKEN EN BUGS DOOR PRESENT MARKETING INDIEN MOGELIJK EN OP VOORWAARDE DAT PRESENT MARKETING DEZE OPDRACHT WENST TE AANVAARDEN, OPGELOST EN AANGEREKEND IN REGIE.

ARTIKEL 14. VAKANTIE

PRESENT MARKETING ZAL DE KLANT MINSTENS 30 DAGEN VOORAF VERWITTIGEN VAN EEN GEPLANDE VAKANTIE. DIT IS VAN TOEPASSING VAN OPDRACHTEN MET EEN LANGERE LOPENDE SAMENWERKING.

ARTIKEL 15. SCHADEVERGOEDINGEN

BIJ NIET-AFNAME NA AANMANING OF BIJ WEIGERING HET GEVRAAGDE VOORSCHOT TE BETALEN HEBBEN WIJ HET RECHT DE BESTELLING VAN RECHTSWEGE ALS NIETIG TE BESCHOUWEN EN ZAL DOOR DE KLANT EEN FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING VERSCHULDIGD ZIJN, GELIJK AAN 40% VAN HET BEDRAG VAN DE BESTELLING, ONVERMINDERD ONS RECHT OP EEN HOGERE TE BEWIJZEN SCHADEVERGOEDING.

INDIEN DE BESTELLING DE LEVERING VAN GOEDEREN OF INTELLECTUELE WERK OMVAT, BLIJVEN DE VERKOCHTE GOEDEREN OF INTELLECTUELE WERK ONZE EIGENDOM EN MOGEN ZIJ NIET VERVREEMD OF MET VOORRECHTEN BEZWAARD WORDEN ZOLANG ZIJ ONS NIET VOLLEDIG WERDEN BETAALD IN HOOFDSOM, INTRESTEN, KOSTEN EN TOEBEHOREN VAN WELKE AARD OOK.

ARTIKEL 16. NIETIGHEDEN

DE NIETIGHEID OF ONGELDIGHEID VAN EEN SPECIFIEKE BEPALING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN HEEFT NIET DE NIETIGHEID VAN DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST TOT GEVOLG.

DE NIETIGE BEPALING WORDT IN ONDERLING OVERLEG DOOR DE PARTIJEN VERVANGEN DOOR EEN GELDIGE BEPALING MET DEZELFDE DRAAGWIJDTE EN LEUNT INHOUDELIJK ZO DICHT MOGELIJK AAN BIJ DE INHOUD EN INTENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE BEPALING.

ARTIKEL 17. BEVOEGDE RECHTBANK

GEBEURLIJKE GESCHILLEN VAN ALLE AARD BEHOREN TOT DE UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN EN VREDEGERECHTEN MET (AFDELINGS)ZETEL TE IEPER, ZELFS WANNEER DE BETALING BEDONGEN IS MET CHEQUES OF WISSELS.